අපගේ කාර්යාලය

අප සමඟ සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීම සඳහා අපගේ ස්ථානය සහ විස්තර ලබා දී ඇත.

ලියාපදිංචි ලිපිනය

131/B,කඩුවෙල පාර,අතුරුගිරිය.
info@workforce.lk

ඇමතුම් පෝරමය

කරුණාකර පහත පෝරමය භාවිතා කර අපට පණිවිඩයක් යැවීමට නිදහස් වන්න, අපට හැකි ඉක්මනින් අපි ඔබ වෙත එවන්නෙමු.