ඔබගේ අදාල කාර්ය ඉතා ඉක්මනින් කරගැනීම සදහා අත්තිකාරම් මුදල වන Rs 250 ගෙවීම online කල හැකි අතර , එමගින් ඔබට පහත සදහන් අමතර ප්‍රතිලාභ ලැබෙනු ඇත. මෙම අත්තිකාරම් මුදල ඔබගේ සේවා සපයන්නාගෙන් අඩුකිරීමට ඔබට හැකියාව ඇත.
Job Advance Fee
Rs. 250
සිංහලEnglish
පැය 24ක් තුල කඩිනම් සේවාව ලබා ගත හැක
ඇස්තමේන්තු 2ක් දක්වා ඉල්ලා සිටිය හැක
Workforce ආයතනයේ පූර්ණ අධීක්ෂනය යටතේ සේවාව ලබා දීම
Workforce විශේෂඥයන්ගේ නොමිලේ උපදේශන සේවය
නිවසේ සියලු නඩත්තු කටයුතු පිලිබඳ වාර්තා එකම මධ්‍යස්ථානයක online පවත්වාගැනීමේ හැකියාව
Fast Service within 24 hrs time
Up to 2 Quotation
Service guaranteed
Work with the highest quality service providers carefully evaluated, selected, and monitored by Workforce
Free Consultation with Workforce Experts
Have one home record.
Keep records of all the service and maintenance work done on your home in one centralized online location.